Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

- oświadczenie o zameldowaniu

Czcionka:

....................................................                                                                      

 ................................................................                              (miejscowość i data)

(imię i nazwisko opiekuna/opiekunów)

 

.............................................................

(adres zamieszkania)

 

............................................................

 

 

 

 

Oświadczenie

 

 

         Świadom/-i odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), oświadczam/-y, iż zamieszkuję/-jemy i przebywam/-y wraz z dzieckiem /dziećmi..................................................w gminie ........................................................ pod adresem ........................................................................................, z zamiarem stałego pobytu .

 

 

 

                                                           ..…………………………        …………………………..

                                                                       (podpis)                 (podpis)

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. , Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie do celów związanych ze zwrotem kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Trzebnica niepublicznym przedszkolom, na dzieci nie będące mieszkańcami Gminy Trzebnica (zgodnie z art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm./).

 

 

 

 

..…………………………       …………………………..

                                                           (podpis)              (podpis)

 

 

 

Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny