Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

- regulamin przedszkola Smerf

Czcionka:

         REGULAMIN  PRZEDSZKOLA SMERF

 

             Przedszkole pełni służebną rolę w środowisku lokalnym podejmując się działalności edukacyjnej oraz opiekuńczo- wychowawczej na rzecz dzieci, a wobec osób dorosłych działalności aktywizującej.

 

 1.  Przedszkole mieści się w  Siedlcu ul. Wrocławska 22, 55-095 Mirków
 2.  Przedszkole czynne jest od 8:00 do 13:00.
 3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.
 4.  Podstawą przyjęcia dziecka do placówki jest  wypełnienie  Prośby o przyjęcie dziecka do  przedszkola, dostępna w zakładce ważne dokumenty.
 5. Warunkiem przyjęcia dziecka do  przedszkola jest samodzielność w radzeniu sobie z czynnościami samoobsługowymi (ubieranie się, jedzenie, korzystanie z toalety).
 6.  Przedszkole będąc placówką przede wszystkim edukacyjną, w założeniu realizuje program zajęć wynikający z podstawy programowej oraz program  pracy z dzieckiem w grupie różnowiekowej. W związku z powyższym podczas  rekrutacji musi zostać zachowana zasada równowagi w zróżnicowaniu wiekowym.
 7.  Przedszkole zapewnia swoim wychowankom higieniczne warunki, bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 8. Dziecko  można przyprowadzać do przedszkola od godziny 8:00 do 9:00 a odbierać  do godziny 13:00.
 1. Odebranie dziecka po godzinie. 13:00 będzie skutkowało dodatkową płatnością w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup nowych zabawek.
 1.  Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z  przedszkola dokonywane jest przez rodziców lub upoważnione (pisemnie) przez nich osoby.
 2.  Rodzice mają obowiązek czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.
 3.  W przypadku stwierdzenia celowego zniszczenia przez dziecko zabawki lub przedmiotów ogólnie używanych w placówce, rodzic zobowiązany jest do odkupienia takiej samej  lub podobnej, bądź  uiszczenia w trybie jak najszybszym opłaty, którą ustala kierownik przedszkola.
 4.  Za rzeczy osobiste dzieci i rodziców pozostawione w szatni lub w sali, przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
 5.  Do  przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, w pełnej formie i niewymagające dodatkowej opieki. Oznaki jakiekolwiek nabytej choroby lub złego samopoczucia dziecka powinny być bezwzględnie zgłaszane nauczycielowi, który może odmówić przyjęcia dziecka  do przedszkola w danym dniu. W przypadku choroby zakaźnej  rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie nauczyciela.
 6.  Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu NNW.
 7.  Dziecko może zostać delegowane z  przedszkola w sytuacji gdy:

           - zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci

    - dziecko jest przyprowadzone do przedszkola  z oznakami przeziębienia lub  infekcji czy choroby.

17. W przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka powyżej  10 dni  wychowanek       zostaje skreślony z listy przedszkolaków.

18.Rodzice dziecka zobowiązani są do  przestrzegania  Regulaminu  Przedszkola Smerf.

19.  Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania  przedszkola należy zgłaszać i wyjaśniać na bieżąco z kierownikiem przedszkola..

20. Informacje o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u wychowawcy, który zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania informacji do Organu Prowadzącego placówkę.

                                        

 

                                                           PREZES STOWARZYSZENIA NASZE DZIECI

                                                                                   Renata Bisikiewicz

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny